Bergens Musik Corps
Bergens Musik Corps
 • Om Bergens Musik Corps    • Hør oss her    • Medlemmer    • Facebook     • Gjestebok  

 

 

   Om Bergens Musik Corps
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 197 578

 

 


Vedtekter for BMC

Her er vedtekter for BMC, vedtatt på årsmøtet 10.03.15 og med endringer vedtatt på årsmøtet 13.03.18

Vedtekter for Bergens Musik Corps.

 

§ 1.      ORGANISERING.

1.1       Bergens Musik Corps er tilsluttet N.M.F. Hordaland.

1.2       BMC er janitsjarkorps med gammel militærbesetning.

1.3       Prøver holdes så ofte dirigent og styre finner det påkrevet.

 

§ 2.      FORMÅL.

2.1       Ivareta korpsmusikk av godt gammelt merke og fremføre den med høyest mulig musikalsk kvalitet.

2.2       Konsertere så ofte som mulig.

2.3       Ha en sosial profil innad som utad.

 

§ 3.      MEDLEMSKAP.

3.1       Utøvende og ikke utøvende (passive) medlemmer kan opptas etter musikalsk og sosial vurdering fra BMC’s medlemmer. Nye musikanter som ønsker medlemskap i korpset må søke skriftlig om opptak.  Styret behandler søknaden etter en samlet vurdering.

3.2       Kontingentinnbetaling følger kalenderåret. Likeså medlemsregistrering til krets/forbund.  Kontingenten kan deles i to, og betales hvert halvår..

3.3       Suspensjon og eksklusjon. Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige regler og vedtekter. kan av korpsstyret suspenderes for et bestemt tidsrom. Årsmøtet kan i grovere tilfelle vedta ekskiusjon. Korpsets eksklusjonsvedtaket kan ankes inn for regionsstyret til endelig avgjørelse.

3.4.     Søknader om permisjon over et lengre tidsrom sendesformannen skriftlig. Styret behandler søknaden. For permisjon er med varighet inn til 6 måneder betales halv kontingent. For permisjoner med varighet over 6 måneder betales det ikke kontingent.

 

§ 4.      ÅRSMØTE.

4.1       Årsmøte er Bergens Musik Corps høyeste myndighet.

4.2       Årsmøte avholdes første kvartal hvert år.

4.3       Årsberetning og regnskap i revidert stand fremlegges og godkjennes.

4.4       Forslag til årsmøte må være styret i hende 1 uke før.

4.5       Innkalling til årsmøte er skriftlig med to ukers varsel.

4.6       Valg av styre og nødvendige komitèer.

4.7       Valg av revisor

 

§ 5.      STYRET.

5.1       Korpset ledes av et styre på 6 medlemmer;

            formann velges separat for 1 år

            4 styremedlemmer velges for 2 år

            1 varamedlem velges for 1 år

Styret konstituerer selv til følgende ansvarsområder: Nestformann, kasserer, sekretær,  IT-ansvarlig, note/materialforvalter og medlem av programkomiteen.

5.2       Revisor velges for 1 år.

5.3       Det velges et programutvalg for 1 år bestående av 4 medlemmer inkludert et styremedlem og dirigent.

5.4       Valgkomite på 2 medlemmer foreslås av styret, og velges for 1 år.

   
 

 

 

Vi holder liv i det gamle korps-repertoaret